تحقیقات کاربری

چگونه نیاز بازار به یک محصول را بسنجیم؟ (User Research)

چند وقت پیش داشتم روی Unique value proposition یک محصولی کار میکردم و به یکسری مواردی رسیدم که بعضی هاشون از قبل وجود داشت و یکسری هاشون هم نیاز بود تا بررسی و تحلیل...